Σημαντικές Ημερομηνίες
Έναρξη εγγραφών & Υποβολής περιλήψεων 31/01/2022
Λήξη δήλωσης Ειδικών Συνεδριών 31/03/2022
Λήξη δήλωσης για Βραβείο Καλύτερου Paper
Στατιστικής για Νέους Στατιστικούς

(Απαιτείται πλήρες (full) paper)
31/03/2022
Λήξη υποβολής περιλήψεων 27/04/2022
Λήξη εγγραφών 04/05/2022
Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου 30/04/2022
Διεξαγωγή Συνεδρίου 19-22/05/2022
Κατάθεση πλήρους (full) paper 30/06/2022